ionic 2.0 tự động generate app icon và splash image cho app

Vọc ionic 2.0, note lại mấy thứ chưa có trong doc.

Muốn generate app icon và splash image cho app, bạn chỉ cần thay đổi 2 file icon.pngsplash.png trong folder resources.

Sau đó để generate icon cho app bạn dùng lệnh trên console:

$ ionic resources --icon

Với Splash image của app, bạn dùng:

ionic resources --splash  

Lưu ý

Nên sử dụng các file

  • icon.png có kích cỡ 1024 x 1024 pixcel
  • splash.png có cỡ 2208 x 2208 pixcel

để hỗ trợ tốt nhất cho các nền tảng khác nhau.